Privacyverklaring

Met uw persoonsgegevens welke – onder meer – door middel van deze website door u aan ons worden verstrekt gaan wij vertrouwelijk om. Ter zake zal de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens) door ons in acht worden genomen. Door hetverstrekken van informatie en/of persoonsgegevens aan ons verklaart u zich akkoord met deze Privacyregeling, alsmede met de Gebruiksvoorwaarden website Selfstorage Hengelo, welke staan vermeld op onze website. U verklaart zich tevens akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door Selfstorage Hengelo, zowel handmatig als geautomatiseerd. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van onze dienstverlening aan u en ten behoeve van de beschikbaarstelling van onze website aan onze gebruikers. In het laatste geval zullen uw gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden gebruikt. Uw gegevens kunnen voorts worden gebruikt voor de optimalisering van onze dienstverlening, onder meer via onze website, alsmede ten behoeve van klantadministratie, het factureringsproces, marktstudies, in het kader van informatie- en reclamecampagnes betreffende onze producten en diensten, alsmede ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude, betalingsachterstand of overlast. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zullen uw persoonsgegevens niet worden verzameld/verwerkt en/of aan derden worden verstrekt, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van wet- of regelgeving dan wel rechterlijk bevel.

Voor zover op onze website links staan vermeld naar websites van derden, geldt dat Selfstorage Hengelo geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de wijze waarop bedoelde derden uw eventuele persoonsgegevens verwerken. Voorts geldt met betrekking tot deze links het ter zake bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden website Selfstorage Hengelo.

Recht op inzage, correctie en verzet

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt een daartoe strekkend verzoek bij ons indienen onder vermelding van uw naam, adres en onder toezending van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Selfstorage Hengelo zal de betreffende gegevens vervolgens kosteloos aan u verstrekken. Naast het recht op inzage hebt u tevens het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u contact opnemen met Selfstorage hengelo. Wanneer u door ons niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dit melden.

Selfstorage Hengelo heeft passende maatregelen getroffen van organisatorische en technische aard om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Medewerkers van Selfstorage Hengelo zijn gehouden tot geheimhouding.